• danish-flagDansk
  • engelske-flagEnglish

Hvad er et Escape Room?

Et escape room er en sjov aktivitet, hvor alle kan være med (fra 10-12 år). I spillet skal I samarbejde på tværs af alder for at løse udfordringer, gåder og puslespil, mens tiden langsomt løber ud!
Tag teenagere, mødre og bedstefædre med til en sjov og anderledes familieaktivitet. Tag kollegaer eller ansatte med på teambuilding for virksomheder, som vil give medarbejderne mulighed for at samarbejde på tværs af faggrupper.  Escape rooms kan også være en anderledes aktivitet til konferencegæster eller bare en sjov oplevelse for byens gæster.

Escape rooms er en sjov oplevelse for dem, som ikke er til fysisk action, men mere til udfordring og træning af hjernecellerne.  Det er et sted, hvor alle de små grå sættes på arbejde, så elsker man Sudoku, kryds og tværs eller andre hjernebrudsopgaver, så vil man elske escape rooms.

I bliver lukket ind i en anden “verden”, og ved hjælp af gåder og ledetråde arbejder i jer gennem spillet. Undervejs vil I opleve  overraskelser og spænding, men mist ikke fokus – spillet og missionen  skal  klares inden for en time!

I får en time uden kontakt til omverden, hvor det fulde fokus er på samarbejde, kommunikation og sjovt samvær med holdet, men pas på – man kan blive afhængig af escape rooms!

FAQ

Bliver man låst inde?

Nej, ingen døre bliver låst bag dig, du kan til enhver tid forlade rummet.

 

Hvor gammel skal man være?

Man skal være mindst 15 år. Ifølge med voksen anbefaler vi børn ned til 12 år. Man skal ikke være dårligt gående, da der er trapper, høje trin og steder, hvor man skal bukke hovedet.

Er det handicapvenligt?

Nej, desværre. Bunkerens indretning gør det umuligt at gøre den handicapvenlig.

Hvor mange kan man være i hvert rum?
Vi anbefaler 4-5 personer i hvert rum, men man kan være op til 6 personer.
Minimum 3 personer (kan spilles af 2 personer, men der betales for 3)

Er det uhyggeligt eller farligt?
Nej, vores rum er på ingen måde uhyggelige, der er ingen “bøh”-effekter, men man kan godt få et sug i maven, da I skal leve jer ind i en helt anden verden fyldt med overraskelser og uforudsigeligheder.
Der er lys og lydeffekter for at give jer den bedste indlevelse i spillets atmosfære.

Hvor svært er spillet?

I skal bruge jeres kreativitet, jeres logiske sans, og så skal I samarbejde. Hvis I får brug for hjælp med ledetrådene undervejs, står vores Game Masters klar til at hjælpe.
Vi har altid mulighed for at tilpasse niveauet, så ALLE får en god oplevelse.

Hvilket sprog er spillet på?

I kommandorummet er der lidt tekst til at forstærke historien, og vi anbefaler, at man tager sig tid til at læse de små tekster, da det vil give jer den bedste indlevelse i spillet. Spillet kan dog gennemføres uden at læse teksterne.
Teksterne vil være på både dansk og engelsk.

Escape room og alkohol?

Ingen alkohol. Man skal være ædru for at være med i spillet, og vi forbeholder os retten til at afvise berusede deltagere. 

What is an escape room?

An escape room is a fun activity for everyone (from ages 10-12 and up). In the game you’ll have to work together to solve challenges, riddles and puzzles, all the while time is running out! Bring the teenagers, parents and grandparents for a fun and different family activity. Bring your colleagues or employees for a teambuilding exercise, where you’ll have to work together across fields and disciplines. Escape rooms could also be a fun and different activity for conference attendees or just a fun experience for guests in the city.

Escape rooms are a fun experience for those, who prefer mental stimulation over physical exercise. You’ll need every single braincell, so if you like Sudoku, crossword puzzles or other brain teasers, then you will love escape rooms.

You will enter a different world, and by solving puzzles and following clues, you’ll work your way through the game. On the way there, you’ll have surprises and excitement, but don’t lose focus ­– the clock is ticking and you only have an hour to complete the mission in the game!

You’ll get an hour without contact with the outside world, an hour with focus solely on teamwork, communication and having fun together, but be careful ­– escape rooms can be addictive!

FAQ

Do you get locked in?

No. No doors will be locked behind you. At any time you can leave the room.

 

How old do you have to be?

You have to be at least 15 years old. With an accompanying adult, we recommend children from ages 12 and up. Notice, that there are stairs, steep steps and places, where you have to duck.

 

Is it handicap-friendly?

Unfortunately, no. The bunker is designed in such a way that it is impossible to make handicap-friendly. 

 

How many people can be in each room?
We recommend 4-5 people per room, but there is room for up to six people.

There is a minimum of 3 people (but the game can be played by 2 people, if you pay for 3).

 

Is it spooky or dangerous?

No, our rooms are in no way spooky, and there are no jump scares. But it is possible to feel a thrill in your stomach, as you will be immersing yourselves in a world full of surprises and unpredictability.

There are light and sound effects to give you the best possible immersion in the environment.

 

How hard is the game?

You’ll have to use your creativity and logical reasoning, and then you’ll have to cooperate. If you need help with the clues during the game, our Game Masters stand ready to help.

We always have plenty of opportunity to adjust the level, so everyone gets a wonderful experience.

 

What language is the game in?

The command room has a little text to help enhance the story, and we recommend that you take the time to read all the littles texts, as this will provide the best immersion. But the game can be completed without reading the texts.

Texts will be in both Danish and English.

 

Escape room and alcohol?

No alcohol. You must be sober to participate in the game, and we reserve the right to refuse intoxicated participants.